0

തിരയൽ

നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ ഓർഡർ ID ചുവടെയുള്ള ബോക്സിൽ നൽകി "ട്രാക്ക്" ബട്ടൺ അമർത്തുക. ഇത് നിങ്ങളുടെ രസീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കണം.

ഉൽപ്പന്നം നിങ്ങളുടെ കാർട്ടിൽ ചേർത്തു
അറിയിപ്പുകൾ പ്രാപ്തമാക്കുക OK വേണ്ട, നന്ദി